Vítejte na stránkách Katedry biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra biologie Pedagogické fakulty MU zajišťuje vysokoškolské vzdělání v biologii budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol.

Katedra biologie je zaměřena na celé spektrum témat od neživé přírody až po veškeré biologické vědní obory. Vědecká činnost je rozdělena do 7 hlavních výzkumných pododdělení, z nichž většina je zaměřena na své specifické obory (především na geologii, systematickou botaniku a zoologii, ekologii, antropologii, fyziologii a didaktiku biologie). Během několika terénních cvičení studenti aplikují znalosti získané v posluchárnách a dovednosti získané v laboratořích v reálných nepředvídatelných situacích, jako jsou různé povětrnostní podmínky nebo při práci s živými organismy. Kromě nich spolupracují výzkumné skupiny katedry s dalšími výzkumnými institucemi (VŠ, AV ČR) v ČR i v zahraničí (Slovensko, Španělsko, Velká Británie, Belgie, Estonsko, Tanzanie aj.).

Výzkumné projekty jsou financovány z různých zdrojů (GAČR, TAČR, FRMU, OPVV), včetně mezinárodní spolupráce. Členové katedry jsou veřejně činní formou besed a přednášek pro média, veřejnost a školy na všech stupních vzdělávacího procesu, včetně základního školství.

The Department of Biology is focused on a whole spectrum of topics from nonlife subjects to all life science matters. The scientific activities are divided into 7 main research subdivisions, most of them focused on their specific fields (mainly on geology, systematic botany and zoology, ecology, anthropology, physiology, and didactics of biology). During several field practices, students apply knowledge acquired in lecture rooms and skills learned in laboratories in real unpredictable situations, such as different weather conditions or in work with living organisms. Except for these, department research groups cooperate with other research institutions (Universities, Czech Academy of Science) in the Czech Republic and abroad as well (Slovakia, Spain, Great Britain, Belgium, Estonia, Tanzania, etc).

Research projects are funded from different sources (GACR, TACR, FRMU, OPVV), including international collaboration. The members of the department are publicly active by giving talks, and lectures for the media, the public and schools at all levels of the education process, including primary education.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info