Vzdělání

Katedra biologie garantuje studijní programy učitelství přírodopisu pro 2. st. základní školy.

Studium je rozděleno do dvou stupňů. V bakalářském stupni (3 roky) jsou studenti na učitelství přírodopisu připravováni ve studijním programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím magisterském stupni (2 roky) ve studijním programu Učitelství přírodopisu pro základní školy. Oba tyto programy lze studovat pouze prezenčně.

Bakalářské i magisterské studium sestává z oborové složky studia (biologie) a učitelské profilace. Oborová složka bakalářského studia zahrnuje poznatky a dovednosti z biologie. Výstupem z učení v oborové složce magisterského studia jsou solidní a dobře strukturované znalosti a dovednosti z oboru Přírodopis. Učitelská profilace obou stupňů studia je tvořena pedagogicko-psychologickým modulem, oborově-didaktickou složkou a pedagogickými praxemi.

Studiem bakalářského programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání absolvent získá kompetence, které mu umožní pracovat jako asistent pedagoga, v centrech volného času a jako vychovatel (v domovech mládeže, družinách apod.).

 

Studiem magisterského programu Učitelství přírodopisu pro základní školy absolvent získá potřebné kompetence pracovat jako učitel na druhém stupni základní školy (ne však na škole střední). Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Katedra biologie se výukou podílí na pětiletém studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

Jedná se o jednostupňový magisterský studijní program. Studium je formou prezenční nebo kombinovanou (dálkovou). Studiem programu absolvent získá potřebné znalosti i dovednosti k tomu, aby žákům 1. – 5. ročníku ZŠ pomohl vybudovat pevné základy ve všech oblastech školního vzdělávání. Znalosti, dovednosti a postoje, které získá během studia, jsou základem kompetencí pro vykonávání profese učitele na 1. stupni základní školy. Může se ale také dobře uplatnit jako pedagogický pracovník ve školských zařízeních (centra volného času, střediska environmentální výchovy, metodická centra apod.).

Katedra biologie se také podílí na vzdělávání budoucích učitelů mateřských škol ve studijním programu Učitelství pro mateřské školy (lze studovat jako prezenční studium, kombinované studium nebo v rámci Celoživotního vzdělávání) a na vzdělávání v programu Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci Celoživotního vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info