Bakářské SZZ

Pedagogické asistentství Přírodopisu

Bc SZZ sestává ze dvou částí:

  1. kontrola oborových znalostí formou písemného testu z absolvovaných předmětů
  2. prověření získaných dovedností poznávání přírodnin

Pro úspěšné absolvování bakalářské zkoušky je nezbytné úspěšně absolvovat obě části (teoretickou a praktickou). Pro celkové hodnocení má vyšší váhu test [např. (T+T+P)/3]

Ad 1) Soubor testových otázek (celkem 645) je organizován v 8 sekcích (neživá příroda, obecná biologie a zoologie, botanika nižších rostlin, botanika vyšších rostlin, zoologie bezobratlých a obratlovců, ekologie, fyziologie rostlin a živočichů, antropologie). Otázky jsou sestaveny na základě přednášené problematiky v rámci jednotlivých předmětů. Z nich je náhodně počítačem vybráno 50 otázek (počty otázek v rámci sekcí odpovídají rozsahu probírané látky), které jsou studentovi předloženy spolu s odpovědním archem. Všechny otázky mají možnost výběru odpovědí (ze čtyř variant), správná je právě jedna odpověď (ta je hodnocena 1 bodem). Na archy tištěného testu je možno dopisovat, kreslit či srovnávat, odpovědní pak arch slouží k zatržení odpovědí bez přepisů a oprav. Časová dotace na zpracování testu je 60 minut. Správnost odpovědí a výsledek testu zpracovává počítač bez možnosti zásahu členů komise.

Základní hodnocení: Prospěl(a): ≥ 31 b. Neprospěl(a) (F):≤ 30 b.

Klasifikační stupnice testu znalostí:

50 – 47 b. … A

46 – 43 b. … B

42 – 39 b. … C

38 – 35 b. … D

34 – 31 b. … E

Ad 2) Dovednosti poznávání přírodnin vychází z praktických výukových postupů v průběhu bakalářského stupně. V rámci Bc SZZ je studentu předloženo 30 exponátů přírodnin (rovnoměrně zastoupených objektů neživé přírody, botaniky, zoologie a antropologie) bez časového omezení. Správně zapsaný název každé položky (na zvláštním archu) je hodnocen dvěma body, neúplný český název botanických a zoologických exponátů pouze jedním. U antropologických exponátů je jeden bod za správný český anatomický název a jeden bod za správné latinské pojmenování orgánu. Za doplněné vzorce poznávaných minerálů a vědecké názvy rostlin a živočichů se NEpřidělují bonusové body.

Základní hodnocení: Prospěl(a): ≥ 36 b. Neprospěl(a) (F):≤ 35 b.

Klasifikační stupnice:

do 56 b. A

55 – 51 b. B

50 – 46 b. C

45 – 41 b. D

40 – 36 b. E

Dosažené výsledky komise zhodnotí a její předseda vyhlásí. Z důvodů možného odvolání jsou odpovědní formuláře archivovány v osobních materiálech studenta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info