Bez popisku

Závěrečné práce

Témata bakalářských prací

zaměření na zoologii – doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
 1. Aktivita klíšťat Ixodes ricinus na jedné z lokalitě v okolí Brna
 2. Vývojová stádia klíštěte Ixodes ricinus na jedné lokalitě v okolí Brna
 3. Vliv okolních podmínek na aktivitu klíšťat Ixodes ricinus na jedné lokalitě v okolí Brna
zaměření na zoologii bezobratlých živočichů – Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

Přednostně zaměření na rovnokřídlý hmyz (kobylky, cvrčci, saranče aj.)

 1. Porovnání bionomie (dvou) příbuzných druhů rovnokřídlých (v podmínkách laboratorního chovu nebo v polopřirozeném prostředí).
 2. Společenstva rovnokřídlých na vybraných biotopech konkrétního (chráněného) území.
 3. Sledování náletu vybrané skupiny rovnokřídlého hmyzu do konkrétního typu lapacího zařízení (např. světelného lapače, Malayseho pasti).
 4. Fauna rovnokřídlých se zvláštním zřetelem na vybranou čeleď v určité zájmové oblasti (okolí místa bydliště studenta).
 5. Vazba vybrané skupiny rovnokřídlých na konkrétní typ biotopu v určité zájmové oblasti (vhodné lokality poblíž místa bydliště studenta).
 6. Porovnání společenstev rovnokřídlých vybraných biotopů v určité zájmové oblasti (vhodné lokality poblíž místa bydliště studenta).
 7. Časoprostorová distribuce a populační dynamika modelových druhů konkrétní (taxonomické či ekologické) skupiny rovnokřídlých na vybraných lokalitách.
 8. Terénní středisko Kejbaly (+ přilehlé biotopy) – inventarizace rovnokřídlých pomocí vybraných metod hromadných odchytů (+ individuání sběr).

Dále pak je tu možnost nabídnout speciální téma ze zoologie bezobratlých (rovnokřídlého hmyzu) i jeskyňářům, horolezcům, sokolníkům, paraglidistům a rogalistům, …

zaměření na zoologii – Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D.
 1. Zpracování výukové (exkurzní) trasy se zaměřením na obratlovce.
 2. Vliv antropogenní činnosti na herpetofaunu vybraného území.
 3. Barevný polymorfizmus obojživelníků/plazů.
 4. Antipredační strategie obojživelníků a plazů.
zaměření na antropologii a genetiku – Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
 1. Měření somatických parametrů – jejich srovnání, vztahy, rozdíly mezi pohlavími, věkovými kategoriemi, typy aglomerací. Jejich souvztažnost ke zdraví člověka a prevenci onemocnění.
 2. Výskyt rozličných onemocnění či poruch v anatomii i fyziologii člověka, jejich případná omezení ve školní docházce, v kolektivu vrstevníků, vliv na psychiku žáka a jeho zdravý vývoj.
 3. Hodnocení výskytu různých dědičných znaků ve vztahu k výběru partnera, povahovému či tělesnému rysu další témata z oblasti genetiky a buněčných dějů.
zaměření na sinice a řasy, anatomii a morfologii rostlin – Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
 1. Taxonomické složení společenstva sinic a řas vybraných vodních biotopů.
 2. Změny ve složení společenstva řas v podélném profilu vybraného malého
  toku.
 3. Sezonní sukcese sinic vodního květu vybrané vodní nádrže nebo rybníka.
zaměření na didaktiku přírodopisu 2. stupně ZŠ – Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
 1. Přírodní poměry a flóra vybraného území
 2. Tvorba výukové sbírky přírodnin
zaměření na botaniku – Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
 1. Přírodní poměry a květena vybraného území
 2. Výuková sbírka vybrané taxonomické skupiny rostlin
zaměření na geologii – doc. Jindřich Štelcl, CSc.
 1. Zpracování výukové (exkurzní) trasy.

 2. Geologická charakteristika vybrané lokality.

 3. Geologická charakteristika vybraného území.


Témata magisterských prací

♠ zaměření na zoologii – doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
♠ zaměření na zoologii bezobratlých živočichů – Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
 1. Tvorba multimediálních učebních pomůcek (CD, DVD) pro výuku zoologie bezobratlých ve formátu ppt, html apod.

 2. Tvorba učebních pomůcek (výukových prostředků) pro potřeby výuky zoologie bezobratlých – sběr a preparace přírodnin – výroba sbírek (hmyzu, ulit, lastur, apod.).

 3. Tvorba učebních pomůcek (výukových prostředků) pro potřeby výuky zoologie bezobratlých – sběr a preparace přírodnin – výroba preparátů (trvalé mikroskopické preparáty apod.).

 4. Porovnání účinnosti různých metod sběru bezobratlých (na konkrétní modelové skupině) s ohledem na jejich demonstraci při výuce přírodopisu.

 5. Zhodnocení chovů vybraných suchozemských bezobratlých z hlediska jejich využití při výuce přírodopisu.

 6. Zhodnocení chovů vybraných vodních bezobratlých z hlediska jejich využití při výuce přírodopisu.

 7. Teoretické a praktické aspekty vedení zoologických (případně entomologických nebo chovatelských) kroužků, nepovinných a volitelných předmětů (zoologických praktik) na základní škole.

 8. Hydrobiologická exkurze a její využití při výuce přírodopisu.

 9. Entomologická exkurze a její využití při výuce přírodopisu.

 10. Významní bezobratlí určitého zájmového území (v okolí bydliště diplomanta) z hlediska ekologické a environmentální výchovy na ZŠ.

 11. Synantropní bezobratlí – inventarizace bezobratlých živočichů obývajících konkrétní lidská obydlí (v okolí bydliště diplomanta) a zhodnocení problematiky z hlediska ekologické a environmentální výchovy na ZŠ.

* Zájemci o zadání diplomové práce si sami mohou zvolit zájmovou skupinu bezobratlých (plži, pavoukovci, rovnokřídlí, ploštice, motýli) a oblast terénního výzkumu.

♠ zaměření na zoologii – Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D.
♠ zaměření na antropologii a genetiku – Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
 1. Měření somatických parametrů – jejich srovnání, vztahy, rozdíly mezi pohlavími, věkovými kategoriemi, typy aglomerací. Didaktická transformace poznatků z měření v souvislosti s preventivním působením různých onemocnění a poruch.

 2. Tvorba elektronických výukových materiálů z oblasti biologie člověka, genetiky a buněčných dějů.

 3. Náměty na výuku jednotlivých orgánových soustav člověka, ontogeneze, fylogeneze, genetiky a buněčných dějů.

♠ zaměření na sinice a řasy, anatomii a morfologii rostlin – Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
 1. Zpracování tematické výuky sinic a řas pro 2. st ZŠ.

 2. Příprava a ověření výukových materiálů pro výuku sinic nebo řas pro
  vybranou konkrétní základní školu.

 3. Příprava a ověření výukových materiálů pro výuku morfologie rostlin
  pro vybranou konkrétní základní školu.

♠ zaměření na didaktiku přírodopisu 2. st. ZŠ – Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
 1. Didaktická transformace vybraného tématu

 2. Návrh a ověření vybraných prostředků pro výuku přírodopisu

♠ zaměření na botaniku – Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
 1. Příprava terénní výuky ve vybraném území se zaměřením na botaniku
 2. Didaktická transformace vybraných botanických témat
♠ zaměření na geologii – doc. Jindřich Štelcl, CSc.
 1. Zpracování výukové (exkurzní) trasy.

 2. Využití geologických lokalit pro výukové účely.

♠ zaměření na didaktiku biologické části vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – Mgr. Iva Frýzová
 1. Didaktická transformace vybraných biologických témat vzdělávací oblasti Člověka jeho svět

 2. Výuka o regionu s využitím modelu integrované tematické výuky

 3. Využití terénní výuky v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info