Pravidla pro vypracování diplomové práce na Katedře biologie PdF MU

Pravidla vycházejí z Pokynu děkana č. 1/2015 k realizaci závěrečných prací ve znění účinném od 1. 6. 2021.

 1. Obecné pokyny
 2. Projekt DP, formulář, vypsání tématu v IS, cíle práce
 3. Práce na DP, naplnění cílů
 4. Pokyny k vlastní podobě DP: struktura práce, formální a stylistické náležitosti, rozsah práce, citace
 5. Odevzdání DP
 6. Související a doporučené dokumenty

1. Obecné pokyny

Diplomové práce vedené na katedře biologie jsou zaměřeny na didaktické zpracování vybraného biologického nebo geologického tématu. Dalším typem zaměření mohou být výzkumné didaktické práce. Nezbytným cílem práce pak musí být ověření didakticky zpracovaného tématu v praxi. A to buď v podobě realizace navržené výuky a zpracování její reflexe. Nebo, v případě, že téma práce ověření neumožňuje, v podobě zpětné vazby od vyučujících z praxe a zpracování podnětů z této zpětné vazby. Výzkumné didaktické práce musí obsahovat návrh využití výsledků výzkumu v praxi.

Pokud jste se rozhodli psát diplomovou práci na Katedře biologie PdF MU, je třeba si včas zvolit téma a vedoucího práce. Rámcová témata diplomových prací najdete zde. Vhodné je prohlédnout si v Informačním systému (IS) MU u jednotlivých vyučujících katedry, jaká témata prací již v minulosti vedli.

Téma a vedoucího práce si musíte zvolit nejpozději před zahájením semestru, který předchází dvěma posledním semestrům před ukončením studia – to znamená v lednu nebo na začátku února během prvního ročníku navazujícího Mgr. studia (nejpozději však před zahájením druhého semestru NMgr. studia). V případě práce zaměřené na zoologii obratlovců je vhodné zvolit si téma práce a vedoucího již v podzimním období během prvního semestru NMgr. studia. Nicméně i v případě jiných témat je vhodné se o téma a vedení práce zajímat dříve. Po zvolení tématu a vedoucího práce je obvykle vedoucím práce zavedeno téma v Rozpisech témat v IS a student je přihlášen. Pak je třeba v návaznosti na zvolené téma vypracovat projekt diplomové práce.

2. Projekt DP, formulář, vypsání tématu v IS, cíle práce

Student si před druhým semestrem NMgr. studia (nejpozději však tři semestry před plánovaným odevzdáním práce) zapisuje předmět BI_DPp Diplomová práce – Projekt.

Pak student zpracovává projekt práce. Struktura a formulář projektu jsou uvedeny v Pokynu děkana č. 1/2015 k realizaci závěrečných prací. Položky projektu mohou být vedoucím práce upraveny podle potřeb tématu. První verzi projektu student odevzdá vedoucímu do konce března ve druhém semestru NMgr. studia, konečnou verzi projektu musí odevzdat vedoucímu nejpozději do konce druhého semestru NMgr. studia nebo do termínu stanoveného vedoucím práce. Zvláštní pozornost student věnuje cílům diplomové práce. V případě výzkumné didaktické práce jsou součástí cílů ověření hypotéz nebo výzkumné otázky. Projekt práce je závazný a student podle něj pracuje.

Pokud projekt není vedoucím přijat v řádném termínu ani v opravných termínech, student si předmět zapisuje jako opakovaný.

Do Rozpisu témat v IS jsou vkládány minimálně: název práce, cíle práce, anotace, klíčová slova a literatura.

Veškeré změny v projektu lze provádět pouze na základě domluvy s vedoucím práce.

3. Práce na diplomové práci, naplnění cílů

V dalším semestru po splnění předmětu k projektu DP si student zapisuje předmět BI_DPp Diplomová práce. Aby student úspěšně ukončil tento předmět, musí splnit pokyny vedoucího práce, zejména pak:

 • nastudovat před započetím vlastní práce odbornou a didaktickou problematiku týkající se zvoleného tématu,
 • pracovat aktivně a průběžně na diplomové práci podle projektu (zvláštní pozornost student věnuje naplnění cílů práce),
 • pravidelně konzultovat výsledky své práce v průběhu celé doby od zadání tématu práce až do odevzdání práce do IS (doporučeno alespoň jedenkrát měsíčně),
 • postupně dodávat části své práce k posouzení vedoucímu, nejpozději však do konce listopadu (pokud se jedná o třetí semestr NMgr. studia) odevzdat vedoucímu práce minimálně jednu kapitolu práce nebo odevzdávat výsledky své práce do termínů stanovených vedoucím,
 • pravidelně plnit pokyny vedoucího práce,
 • zúčastnit se studentské konference obvykle pořádané ve zkouškovém období druhého semestru NMgr. studia, účast je jednou z nezbytných podmínek úspěšného ukončení předmětu BI_DPp Diplomová práce, studenti, kteří si v podzimním semestru teprve zapsali předmět Projekt DP, pak na studentské konferenci prezentují svůj projekt.

4.Pokyny k podobě diplomové práce

Závěrečná práce je psána českým nebo slovenským jazykem. Po dohodě s vedoucím práce lze též předložit práci v angličtině.

Rozsah diplomové práce je stanoven Pokynem děkana č. 1/2015 k realizaci závěrečných prací a je podle platného pokynu stanoven takto: Minimální rozsah bez příloh je 65 normostran, tj. 117 000 znaků včetně mezer. Každoročně je pokyn děkana upravován a je proto třeba si rozsah práce v momentálně platném pokynu ověřit!

Doporučený maximální počet stran bez příloh v rámci standardů katedry biologie činí 80 normostran, tj. 144 000 znaků včetně mezer.

Práce musí obsahovat prohlášení o originalitě vlastního textu – viz Pokyn děkana k realizaci závěrečných prací.

Práce musí dále obsahovat: úvodní stranu, abstrakt (v jazyce práce a v anglickém jazyce), klíčová slova a obsah. Text musí být členěn do kapitol: Úvod (první číslovaná strana), Teoretická část práce (u výzkumných prací většinou kapitola Teoretická východiska), Praktická část práce nebo Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použitých zdrojů (rozdělený na literární zdroje a elektronické zdroje). V případě potřeby jsou na konci práce Přílohy. Seznam příloh je poslední číslovanou stranou práce.

Formální stránky práce:

Písmo patkové (doporučeno Times New Roman), velikost 12, řádkování 1,5, zarovnání textu do bloku (s výjimkou odkazů na webové stránky, které způsobují nevzhledné mezery v textu), číslování kapitol - př. 1 Úvod – za číslicí se nedělá tečka, dále např. 1. 2 - za poslední číslicí se nedělá tečka, okraje – nahoře a jeden okraj 3 cm, dolní okraj 4 cm, okraj stránky u hřbetu závisí na typu vazby, v dolní části strany je stránkování. Nová celá kapitola (např. Úvod, Metodika) začíná vždy na nové stránce.

Využít lze také šablonu zveřejněnou v dokumentovém serveru IS pro psaní závěrečných prací na PdF, najdete ji zde.

Zdroje:

Student pracuje s relevantními zdroji. Využívá dostatečný počet zdrojů (min. 20), využívá zdroje spolehlivé/důvěryhodné, přednostně pracuje s primárními zdroji, využívá také cizojazyčné zdroje (takových zdrojů musí být minimálně 5).

Citování zdrojů v textu (tzv. zkrácené citace) a citování zdrojů v seznamu použitých zdrojů:

V práci je třeba použít jednu z citačních norem (např. APA, ČSN ISO 690, aj.). Pro vytvoření citací lze v tomto případě využít sytém Citace PRO, který má Masarykova univerzita k dispozici. Pozor, vždy je třeba provést kontrolu vygenerované citace.

V práci lze také použít citační pravidla odborných časopisů z oboru práce, zvlášť, pokud je pravděpodobnost, že práce bude využita k vydání článku nebo knihy.

Všechny v práci uvedené informace, které nebudou vycházet z vašeho zkoumání, musí být doloženy citacemi.

Seznam použitých zdrojů obsahuje pouze ty zdroje, které jsou citovány v textu DP a naopak.

Přímá citace (citát) a nepřímá citace (parafráze):

Přímá citace je doslovné převzetí textu jiného autora. Podíl takového textu v DP musí být minimální, využívá se jen v odůvodněných případech (např. pro převzetí definice nějakého odborného termínu). Text se dává do uvozovek a píše se kurzívou. Ve zkrácené citaci se navíc uvádí kromě autora a roku také strana, ze které je citováno.

Nepřímá citace je „převyprávění“, přeformulování myšlenek jiného autora, tak, aby byl zřejmý jejich původní význam. Věnujte pozornost zisku informací z použité literatury a jejich využití v textu práce! Pokud neuvedete v práci zdroj, jedná se o plagiátorství. O plagiát se jedná i v případě, že nadměrně čerpáte z jiného autora, to znamená, že kopírujete myšlenkovou strukturu jiného autora a neuvedete zdroj. Pozor také na kompilát, viz dále.

Kompilát

Je nepůvodní dílo, sestavené z cizích poznatků, bez vlastního přínosu, myšlenky, vlastní interpretace a současně bez citací původních autorů.

Kompilování je třeba se v DP vyvarovat. A to i v případě, že se jedná o texty převzaté z prací jiných autorů (např. z učebnic), které jsou citovány. Pokud převzatý text není autorem DP nějakým způsobem zhodnocen, je to hrubá chyba.

Typografické rady:

 • Pokud je to nutné, využijte na konci řádku tzv. pevnou mezeru.
 • Využijte pravopisnou kontrolu textu v textovém editoru, ve kterém budete práci psát, ale vyvarujte se použití režimu automatických oprav.
 • Během psaní textu můžete kontrolovat pravopis v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (https://prirucka.ujc.cas.cz/).
 • Používejte správně mezery a tabulátor, dávejte si pozor na psaní dvojitých mezer, na umístění interpunkčních znamének, rozlišujte pomlčku „-„ a spojovník „ – „.
 • Zkontrolujte konce řádků, neměly by na nich zůstávat krátké předložky (v, z, s, k, u) a spojky (a, i).
 • Interpunkční znaménko vždy následuje za slovem bez mezery, po interpunkčním znaménku vždy následuje mezera.
 • V datumu se mezi dnem, měsícem a rokem vkládá za tečku mezera.
 • Použití zkratek v textu: nejprve se uvede plný název a do závorky zkratka, pak se již v textu používá pouze zkratka. (Nebo do metodiky uveďte seznam zkratek, pokud jich užíváte v práci hodně.)
 • Číselné výrazy a speciální symboly používejte podle pravidel (např. mezi číslem a procentem je mezera (60 %), u všech jednotek je to stejné (5 m, …).
 • Číslovky do deseti se vypisují slovy, nad deset číslicí.
 • Vědecká jména rodů a druhů se píšou kurzívou s velkým písmenem na začátku rodového jména, česká jména rodů a druhů se píšou s malým písmenem na začátku.
 • Tabulky se popisují nahoře a obrázky dole, pokud jste obrázek či graf převzali, nezapomínejte uvést zdroj. V textu práce musí být uveden na tabulky a obrázky odkaz.
 • U každé mapy musí být název, měřítko, legenda a zdroj.
 • Buďte v celé práci jednotní – pokud zvolíte používání určitého typu citace literatury, velikosti písma nadpisů, popisu grafů a podobně, používejte stejný typ pak v celé práci.
 • Používejte spisovnou češtinu, slovenštinu.

Poproste někoho, ať si práci přečte. Odhalí to, co vy už nevidíte.

5. Odevzdání diplomové práce

V semestru odevzdání práce si student zapisuje předmět BI_DPp Diplomová práce – Dokončení.

Student odevzdává práci odsouhlasenou vedoucím do Informačního systému univerzity v elektronické podobě do příslušného termínu. A to v jarním semestru druhého ročníku NMgr. studia do 20. dubna, při odevzdání v podzimním semestru do 10. prosince. Práci odevzdávejte do IS s časovým předstihem. Termín odevzdání je třeba každý rok ověřit! Pokud vyučujícímu student práci včas nedodal a vyučující ji nemohl přečíst a odsouhlasit, bude student hodnocen N (neprospěl). Požadavkem úspěšného ukončení předmětu BI_DPp je mimo jiné, že práce musí být vedoucím odsouhlasena. Pokud požadavky předmětu nejsou splněny, hodnotí se předmět N dle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu MU. Na katedře biologie je třeba odevzdat práci také v tištěné podobě v počtu dvou kopií (stačí v kroužkové vazbě). Po dohodě s vedoucím práce budou po obhajobě studentovi jedna nebo obě kopie navráceny.

Po nahrání diplomové práce do IS je práce zkontrolována studijním oddělením a automatický systém vyzve vedoucího práce k její kontrole. Vedoucí kontroluje čitelnost práce a vyhodnocuje práci z hlediska plagiátorství. Teprve, když je vše v pořádku, může student obdržet zápočet z předmětu BI_DPp Diplomová práce – Dokončení.

6. Související a doporučené dokumenty

Pokyn děkana č. 1/2015 k realizaci závěrečných prací ve znění účinném od 1. 6. 2021

(https://is.muni.cz/auth/do/ped/VPAN/pokdek/K_realizaci_zaverecnych_praci__bakalarskych__diplomovych__rigoroznich_a_zaverecnych_praci_CZV_.pdf)

Interaktivní osnova k diplomovým pracím (harmonogram práce studenta, rady, odpovědi na často kladené otázky)

(https://is.muni.cz/auth/el/ped/jaro2021/BI_DPp/online-modul---zaverecna-prace.qwarp)

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info