Bez popisku

Státní závěrečná zkouška z Učitelství přírodopisu – platí pro novou akreditaci 2016 (tj. pro studenty, kteří začali studovat od podzimu 2017)

Okruhy ke SZZ z Přírodopisu

Státní závěrečná zkouška z Učitelství přírodopisu má 3 části:

1. Didaktika přírodopisu – v této části si studenti volí otázku vztahující se k problematice výuky přírodopisu na základní škole z těchto okruhů: 

Kurikulární dokumenty 
Plánování a příprava výuky 
Formy výuky přírodopisu 
Metody výuky přírodopisu 
Aktivizující metody a jejich použití ve výuce přírodopisu 
Prostředky výuky přírodopisu 
Didaktické zásady a didaktická pravidla 
Realizační a řídící fáze výuky
Diagnostická fáze výuky

2. Didaktická transformace přírodopisného tématu v hodině základního typu – v této části si studenti vylosují téma vycházející z učiva přírodopisu na základní škole. Jejich úkolem je po dostatečně dlouhé přípravě zařadit téma dle platných kurikulárních dokumentů, formulovat výchovně vzdělávací cíle, navrhnout organizaci a metody vhodné pro expozici, fixaci a případnou aplikaci učiva v reálných situacích. Na závěr navrhnout diagnostické metody, kterými by ověřili účinnost navrhované výuky. Nedílnou součástí je prokázání odborných znalostí vztahujících se k tématu – viz Témata k didaktické transformaci učiva přírodopisu.

3. Didaktická transformace přírodopisného tématu v organizační formě výuky specifické pro obor přírodopis – v této části si studenti vylosují téma vycházející z učiva přírodopisu na základní škole vhodné pro realizaci specifickými formami výuky. Jejich úkolem je po dostatečně dlouhé přípravě zařadit téma dle platných kurikulárních dokumentů, formulovat výchovně vzdělávací cíle, navrhnout organizaci a metody vhodné pro expozici, fixaci a případnou aplikaci učiva v reálných situacích. Na závěr navrhnout diagnostické metody, kterými by ověřili účinnost navrhované výuky. Nedílnou součástí je prokázání odborných znalostí vztahujících se k tématu – viz Témata k didaktické transformaci učiva přírodopisu.

Okruhy témat pro didaktickou transformaci učiva přírodopisu Obecná biologie a genetika – Vznik, vývoj a rozmanitost organismů, projevy života a jeho význam – Buňka jako základní struktura života a buněčné principy – Dědičnost a proměnlivost organismů, Mendelovy a Morganovy zákony – Exprese genetické informace, molekulární genetika – Cytogenetika – Viry a bakterie (charakteristika, zástupci a jejich význam)

Biologie hub – Houby včetně lišejníků: charakteristika, systém, zástupci a jejich význam

Biologie sinic a řas* – Sinice a řasy: charakteristika, systém, zástupci a jejich význam

Biologie prvoků* – Prvoci: charakteristika, systém, zástupci a jejich význam

Biologie rostlin – Základy rostlinné anatomie a morfologie (od buňky po rostlinné orgány) – Fyziologické procesy v rostlinách (dýchání, fotosyntéza, pohyb látek v rostlině) – Výtrusné rostliny (mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny): charakteristika, rozmnožování, systém, zástupci a jejich význam – Semenné rostliny (nahosemenné a krytosemenné: nejdůležitější čeledi jednoděložných a dvouděložných rostlin): charakteristika, rozmnožování, systém, zástupci a jejich význam

Biologie živočichů – Stavba a funkce jednotlivých částí těla živočichů – Fyziologické procesy u živočichů – Zoologie bezobratlýDSC_0120ch: charakteristika, systém, zástupci a význam vybraných kmenů bezobratlých (žahavci, ploštěnci, hlístice, měkkýši, kroužkovci, členovci, ostnokožci) – Zoologie strunatců: charakteristika, systém, zástupci, význam, chování a ochrana vybraných skupin strunatců (pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)

Biologie člověka – Orgánové soustavy člověka (kosterní, kloubní, svalová, dýchací, trávicí, oběhová, močová, pohlavní, smyslová, kožní, mízní, endokrinní, nervová): – anatomie a fyziologie jednotlivých orgánových soustav – prevence vzniku onemocnění, nejčastější poruchy a onemocnění orgán. soustav – vliv životního stylu na zdraví (biologická stránka sexuální výchovy člověka, antikoncepce, sexuálně přenosné choroby, deviace; základy imunity a vliv stresu na člověka; zásady správné životosprávy a hodnocení stavu výživy, prevence obezity). – Základy první pomoci – Fylogeneze člověka (předkové člověka a lidoopů, hominizace – etapy, fáze; třetihorní hominoidé a jejich migrace; hominini; rod Homo a vznik moderních lidských forem). – Ontogeneze člověka – přehled; období prenatální, embryopatie, fetopatie; období perinatální, porod, specifika lidského porodu; období postnatální: novorozenec, období kojenecké, období batolete, předškolní věk, mladší a starší školní věk, puberta, adolescence, dospělost a stáří. – Vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti včetně neurofyziologických základů paměti a učení.

Neživá příroda – Vznik a vývoj Země – Minerály: vznik, vlastnosti, třídění, zástupci a význam – Horniny: vznik, vlastnosti, třídění, zástupci a význam – Nerostné suroviny a jejich zdroje – Vnější a vnitřní geologické procesy – Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – Geologický vývoj a stavba České republiky – Vliv atmosféry a hydrosféry na neživou přírodu – Člověk a neživá příroda
Základy ekologie – Organismy a prostředí – Populace, společenstva, ekosystémy včetně různých typů ve světě i v ČR (globální a regionální) – Ochrana přírody a životního prostředí včetně nástrojů pro ochranu přírody a krajiny v ČR a v Evropě

*Tyto okruhy, dle RVP ZV náleží do jiného tematického celku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info